PERSONVERNERKLÆRING FOR VÅRE PASIENTER

Behandling av personopplysninger i Vår Helse

Når du er i kontakt med oss som pasient vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

Kontaktinformasjonen til Vår Helse  Leinsgrendvegen 17, 7710 Sparbu

E-post: var@varhelse.no Telefon: 99327496 Organisasjonsnr.: 991571280

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

 1. Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:
 • Kontaktinformasjon:
  • Navn, adresse og personnummer, samt telefonnummer og e-postadresse
 • Opplysninger til bruk i behandlingen av pasienten «helseopplysninger):
  • Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget
  • Øvrige personlige forhold om pasienten, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget
 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:

– Kontaktinformasjonen: for å administrere pasientforholdet

– Helseopplysninger: for å kunne behandle / følge opp pasienten på best mulig måte

 1. Behandling vil omfatte følgende:
 • Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i vårt arkiv (et elektronisk arkiv og/eller fysisk arkiv), samt oppdatere denne ved endringer
 • Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som pasienten gir muntlig når vedkommende er til behandling/oppfølging og lagre denne informasjonen i vårt arkiv (et elektronisk arkiv/journal og/eller fysisk arkiv/journal)
 • Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i den behandlingen pasienten får hos oss eller når behandlingen og/eller pasientforholdet endelig avsluttes.
 • Verken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil ikke bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under
 1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysninger vi behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med pasienten, pasientens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom vi bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, vil vi inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen. 

Vi benytter oss av følgende IT-leverandør (såkalt: databehandler) per i dag:

• Kundan AS

All behandling av personopplysninger som vi foretar vil uansett skje innenfor EU/EØS-området.

 1. Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når pasientforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor. 

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på:  www.datatilsynet.no

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.